Aktøroversigt

Kontakt

Her er kontakten på vores trænere

Begyndere, Let øvede og vores ungdomsspillere

Martin Lund Nielsen (Cheftræner)  tlf. 26244614
Victoria Cramer,            tlf. 25771561
Henrik Lund,                 tlf. 25559332
Frederik Lund Kjeldsen,  tlf. 40146559

 

Seniorer 60+

Per Dahl Sørensen,        tlf. 30571451
Kai Jarl Nielsen,             tlf. 60565524

Ny i BI-Bordtennis

Vil du gerne være nyt medlem i BI bordtennis ?

Om du er pige eller dreng, gammel eller ung og gerne vil prøve at spille bordtennis i BI, er du altid velkommen. Du har mulighed for at komme og prøve det i tre uger, før du melder dig ind i klubben. Du behøver bare at møde op til træning, hvor du kan henvende dig til en af trænerne. Tag gerne dine forældre eller en god ven med, de er også velkomne til at overvære træningen.

Vil du gerne vide mere om BI og det at spille bordtennis, kan du læse mere her på på vores hjemmeside eller du kan kontakte en af vore trænere, som findes her http://bi-bordtennis.dk/bi-bordtennis/traeningstider 

Download indmeldingen her og aflever den til din træner eller mail den til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Referat af bestyrelsesmødet 01-2018

Referat af bestyrelsesmødet 21-01-2018

Til stede: Thomas, Kirsten, Kristine og Jes
Afbud fra Janne og Lillian

Næste sæson:
Trænere
Hvilke trænere er til rådighed i næste sæson?
Trænere under 18 år: Victoria, Mads Jørgensen, Amalie
Trænere: Jan P., Caspar Birk, Per Cool, Frederik Lund, Rasmus Schøn, Adam, Jakub
Vi afklarer med de tre voksne trænere(Jan P., Per Cool og Caspar Birk) inden mødet den 26-02-.2018.
Den anden del af punktet omkring trænere er opførsel fra spillerne ved træning og kamp.
Møde med trænerne om generel opførsel - lægge linjen for opførsel under træningen og kamp


Bestyrelsessammensætning
Vi ønsker at bestyrelsen udvides fra 5 medlemmer til 7 medlemmer med 2 suppleanter
Hvem er på valg:
Thomas Krog, Jes Frederiksen,
Janne og Niels er valgt for næste sæson.
Kirsten stopper
Hvem kan være nye medlemmer i bestyrelsen:
Jens Knudsen, Caspar Birk, Per Cool
Vi skal have nedsat et ungdomsudvalg, sponsorudvalg og et eliteudvalg.
Alle opgaver i bestyrelsen skal beskrives, nedfældes og uddeles til bestyrelsesmedlemmerne ved en konstituering af den nye bestyrelse. Disse opgaver skal sammenkædes med folk udenfor til sammensætning af udvalg.

Sportslige ambitioner for den næste sæson:
Ungdomsdivisioner
Juniordivision - skal der tilmeldes?
Drengedivision - skal der tilmeldes?
Pigedivision - skal der tilmeldes?

Senior:
1 og 2. division samt 1 division damer?
Vi planlægger at tilmelde et hold i 1. division damer til næste sæson.
Vi spiller selvfølgelig videre i 1. div herrer og begynder lave en holdsammensætning.

Eventuelt
Jan P. indstilles til humørlegatet i 2018 
Stinne laver opslag på Facebook til betaling for JM (100kroner)
Thomas samler op diverse udeståender for JM ift. Kurt.
Koncert i den runde blev vendt.

Referat af bestyrelsesmødet 02-2018

Referat af bestyrelsesmøde i BI bordtennis søndag 25. februar 2018

Til stede: Thomas, Janne, Kirsten, Lilian og Kristine og Jes
Afbud fra Niels


1) Økonomi
Janne orienterede om, at vi komme ud af 2017 med en underskud på cirka 50.000 kroner. Det er acceptabelt i et år, hvor vi overfører indtægter fra udlodningsmidlerne til næste år. Budgettet for næste år lægger op til et underskud i samme størrelsesorden. Vi arbejder på at tilpasse udgifter og indtægter, så underskuddet forsvinder. Janne udsender i denne uge regnskab og udkast til budget. Vi behandler regnskab og budget på næste bestyrelsesmøde 19. marts klokken 19.00.

2) Generalforsamlingen
På grund af sammenfald med klubtur flyttes generalforsamlingen til søndag 22. april klokken 14.00 på BI centeret. Vi tager kontakt til forskellige emner om mulig deltagelse i en kommende bestyrelsen. Tilbagemeldinger inden væres næste møde 19. marts klokken 19.00.

3) Opfølgning på snak om opførsel
Siden vores seneste snak har der været et par episoder, som resulterede i et fremrykket trænermøde, hvor Thomas snakkede med trænerne om fremtidige retningslinjer. Trænerne formulerede et brev, der er sendt ud til samtlige forældre. Af brevet fremgår blandt andet, at der hurtigere vil blive givet en uges karantæne, hvis opførslen ikke er i orden. Ved gentagelsestilfælde er der karantæne resten af sæsonen. Bestyrelsen bakker helt op om tiltaget. Negativ stemning koster både trænere og spilleres lyst til at komme. Vi arbejder for, at det fortsat skal være sjovt at komme til bordtennis.

4) Trænere næste sæson - omfang og konkrete aftaler
Omfanget af træningen i næste sæson bliver mere varierende. Vi laver en aftale med Adam om at komme minimum 9x14 dage. Kan vi sikre indtægter i form af spillerbetalinger til lejre med mere, så kan der blive tale om op til 10 gange. De uger Adam er I Brønderslev er der mulighed for at træne alle dage. De øvrige uger reducerer vi træningen til to gange (der er selvfølgelig stadig mulighed for selvtræning) Thomas kontakter Caspar Birk og Jens Knudsen som mulige trænere. Trænerbudgettet ser på nuværende tidspunkt sådan ud, at vi afsætter xx kroner til voksentrænere. Vi afsætter xx kroner til 3x ungdomstrænere. Og vi afsætter xx kroner til betaling af Adam. Bemærk at tallene gælder næste sæson og ikke næste kalenderår.

5) Eventuelt
SFO-bordtennis skal stadig sættes i gang. Nicholas er parat til at tage en hold marts-april. Vi kører sommerskole i uge 28. Amalie, Agnete og Victoria spørges om de vil dele den opgave. Stine spørger skolerne om de har interesse i at få bordtennis på skemaet nogle timer. Ideer til indstillinger til fritidspris senest hurtigst muligt til Thomas, som koordinerer og indsender. Der var enighed om at sige nej til ansøgningen fra Karsten Laursen om økonomisk støtte til udlandstur i påsken,

 

Referat af bestyrelsesmødet 03-2018

Referat af bestyrelsesmødet 19. marts 2018

Til stede: Thomas, Janne, Kristine, Lilian og Nils
Afbud fra Jes

Regnskab og budget
Regnskabet viser, at der er brugt klart flere penge på rejser, end budgetteret. Vi reagerer ved omgående at ændre retningslinjerne og lægge den ny driftshåndbog på www-bi-bordtennis.dk Til DM i maj dækker klubben kun kørsel og tilmeldingsgebyr.
Den anden overskridelse er på materialer, hvor størstedelen af overskridelsen skyldes, at vi valgte at investere i en grill, så vi ikke skal betale leje til Brønderslev Marked med mere.
Vi holder fast i at overføre 45.000 kroner af udlodningsmidlerne til 2018.
Forslaget til budget ændres, så rejser bliver 60.000 kroner og underskuddet på 37.000 kroner. Med det budget er trænerudgifterne halveret på 2 år.

Bestyrelsessammensætning
Vi tager kontakt til dem uden for bestyrelsen, der snakker om at træde ind i bestyrelsen, så vi finder en løsning, der er til det bedste for BI bordtennis. Det positive er, at det ser ud til at være uproblematisk at finde folk, der er interesserede i at træde ind i bestyrelsen.

Hvem er på valg:
Thomas Krog, Jes Frederiksen og Kirsten Nørgaard
Janne og Niels er valgt for næste sæson.
Suppleanterne Stinne Reng og Lilian Kranker er også på valg.

Eventuelt
Idrætspsykologen Lise Rasmussen bliver ikke fortsat. Vi sørger for, at hun får dækket sine hidtidige udgifter.

Til ungdoms DM er der bestilt Hosbond bil og aftalt kørsel med Jan P. Vi regner med 5-6 deltagere fra BI, så der skal to biler til om lørdagen.

Der er klubmesterskaber for seniorer og fest på BI den 14. april. Vi opfordrer alle til at deltage.

Onsdag 28. marts klokken 19.00 starter vores traditionsrige Reunion koncert i Den Runde Pavillon. Thomas og Nils står i døren. Vi opfordrer alle til at invitere venner og bekendte.

Vores hold i herrernes 1. division ligger stadig til oprykning. Thomas har skrevet til Turneringsudvalg og DBTUs formand for at gøre opmærksom på, at vi ikke har pengene, setup'et eller spillerne til at spille med i Stigadivisionen.

P-bøder, der er pådraget på ture med BI-bordtennis betales af chaufførerne som de ansvarlige for parkeringerne.

 

Pædofili-politik

Politik mod pædofili for BI- Bordtennis

BI- Bordtennis er pålagt, at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Samt opfylde de krav der fra gældende lovgivning stilles til området.Senest med udvidelsen af børneattestordningen af juni 2012.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, og de personer som har et ansættelses-/samarbejdsforhold med BI- Bordtennis, og som vi opfordrer alle til at bidrage til.

BI- Bordtennis anvender sig af den kontrolmulighed som cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver for at kontrollere.

Bekendtgørelsen pålægger BI- Bordtennis, at tjekke hvorvidt personer, som er i direkte kontakt med børn under 15 år og som har et fast ansættelses-/samarbejdsforhold med foreningen, er anmeldt eller dømt for pædofili, i form af blufærdigheds-krænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, give skriftlig samtykkeerklæring, før BI- Bordtennis må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Formel oplysning om politik om pædofili:

BI- Bordtennis forbeholder sig til ret til at indhente oplysninger om trænere, ledere og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister§36.

Samtykkeerklæring samt konsekvenser af anmeldelser om og domme for pædofili i.f.m. ansættelseskontrakt:

Såfremt trænere, ledere og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år ifølge registret er anmeldt for, eller dømt for forhold i relation til Straffelovens § 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232, vil BI- Bordtennis afvise et kommende ansættelses-/samarbejdsforhold. Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring, fra hver enkelt person. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give foreningen dette samtykke, ønsker BI- Bordtennis ikke at anvende pågældende person i foreningen, og vil derfor afvise et kommende ansættelses-/samarbejdsforhold.

BI- Bordtennis indhenter oplysningerne årligt, samt ved alle nye ansættelses-/samarbejdsforhold uanset tidspunkt på året.

Formelle konsekvenser:

Ingen trænere, ledere, og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, kan opnå ansættelses-/samarbejdsforhold med BI- Bordtennis, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223.

Trænere, ledere, og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, der ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i henhold til bekendtgørelsens §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til Straffelovens § 222 og 223, kan ikke opnå et ansættelses-/samarbejdsforhold med BI- Bordtennis.

Klubbens formelle retningslinier og procedurer:

A: Følgende grupper kontrolleres:

   •- Trænere for børn under 15 år.

   •- Ledere for børn under 15 år.

   •- Personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år

B: Interval for kontrol:

   •- Ved alle nye ansættelses-/samarbejdsforhold.

   •- Een gang årligt.

C: Oplysningerne søges og indehaves af enten:

   •- Turneringslederen i BI-Bordtennis eller formanden for BI-Bordtennis.

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder. 

Velkommen til BI Bordtennis

Om hjemmesiden

Gennem denne informationskanal håber vi at kunne give såvel gamle som nye medlemmer en optimal medlemsservice og information. Vi bestræber os på at lægge så mange relevante informationer som muligt ud på disse sider. Informationerne skal være til gavn for alle interesserede, der ønsker at søge oplysninger om vores bordtennisklub her i Brønderslev.

Vil du være nyt medlem i BI bordtennis?

Vil du gerne starte med at spille bordtennis i BI, så er du altid velkommen. Du har mulighed for at komme og prøve det i to uger, før du melder dig ind i klubben. Du behøver bare at møde op til træning, hvor du kan henvende dig til en af trænerne. Dine forældre er også velkomne til at overvære træningen. Vil du gerne vide mere om BI og det at spille bordtennis, kan du læse mere her på på vores hjemmeside, eller du kan kontakte en af vore trænere.

Du finder en oversigt over trænerne i aktøroversigten. Når du skal være medlem, skal dine forældre udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket.

Kontingent

MedlemPris pr. 1/2 år
Seniorer og 60+ 500 kr.
60+ Uden Licens 500 kr. (Pr. år)
Passivmedlem     200 kr. (Pr. år)
Ungdom                                     450 kr.
   
 
Herudover betales der startpenge ved deltagelse i stævner, men her dækker klubben helt eller delvist dine udgifter.

 

Kontingent betales via MobilePay Nr.: "85 85 00" eller bank overførsel til SparNord Reg.nr. 9028 KontoNr. 160 02 32645

Betales 1/2 årligt - Husk at skrive fulde navn.

Sæson er 1/7 - 31/12 og 1/1 - 30/6

Vi spiller og træner året rundt og holder kun pause i sommerferien og ved højtider.

 

Kom og vær med i en klub med plads til alle.

Vi gælder os til at se dig med bat og bold ved en af vores mange borde.

Historie

Danske mesterskaber

 • 1984: Brønderslev

  (Claus Pedersen, Ove Christensen, Jan Harkamp, Jan Lynge Jensen)

 • 1997: Brønderslev

  (Kim Høgsberg, Mads Sørensen, Jan Harkamp, Søren Jensen)

 • 1999: Brønderslev

  (Kim Høgsberg, Mads Sørensen, Jan Harkamp, Søren Jensen)

 • 2000: Brønderslev

  (Kim Høgsberg, Morten Knudsen, Jan Harkamp, Søren Jensen)

 • 2002: Brønderslev

  (Morten Knudsen, Kim Høgsberg, Rasmus Jespersen, Søren Jensen)

 • 2003: Brønderslev

  (Morten Knudsen, Kim Høgsberg, Claus Junge, Rasmus Jespersen, Søren Jensen)

 • 2006: Brønderslev

  (Morten Knudsen, Kim Høgsberg, Daniel Fynsk, Rasmus Jespersen)

Danske Mesterskaber for Senior Single

 • 1983: Claus Pedersen, Brønderslev
 • 1984: Jan Harkamp, Brønderslev
 • 1985: Jan Harkamp, Brønderslev
 • 1987: Jan Harkamp, Brønderslev
 • 1988: Jan Harkamp, Brønderslev

Danske mesterskaber for Senior Double

 • 1986: Claus Pedersen/Johnny Hansen, Brønderslev/Frederiksværk
 • 1889: Jan Harkamp/Allan Bentsen, Brønderslev/Esbjerg
 • 1991: Jan Harkamp/Allan Bentsen, Brønderslev/Esbjerg
 • 1992: Jan Harkamp/Allan Bentsen, Brønderslev/Triton
 • 1993: Jan Harkamp/Allan Bentsen, Brønderslev/Hørning

Herre U21 Single

 • 2001: Rasmus Jespersen, Brønderslev

Herre U21 Double

 • 1997:Christian Andersen/Mads Sørensen, Virum-Sorgenfri/Brønderslev
 • 1998:Christian Anderse/Mads Sørensen, Virum-Sorgenfri/Brønderslev
 • 2001: Daniel Fynsk/Rasmus Jespersen, Ballerup/Brønderslev

Underkategorier

Side 2 ud af 2

Nyt fra DBTU

16. september 2021